GIỚI THIỆU PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

> Tên đơn vị

Tiếng Việt: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Viết tắt: Phòng ĐBCL)

Tiếng Anh: QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT (Viết tắt: QAD)

> Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

> Khái quát và lịch sử phát triển

Do những ảnh hưởng của biến động toàn cầu về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đại học giai đoạn hiện nay đang thể hiện các xu hướng phát triển rõ rệt như chuyển đổi mô hình giáo dục tinh hoa sang đại chúng, quy mô người học tăng nhanh (gấp 2 lần trong giai đoạn 10 năm gần đây); sự phát triển nhanh chóng của hệ thống các trường ngoài công lập; quá trình toàn cầu hóa trong giáo dục (trao đổi học thuật, sự gia tăng số lượng du học sinh) và sự hạn chế tài chính công dành cho giáo dục đại học.

Trong bối cảnh trên, vấn đề chất lượng giáo dục từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đã phát triển và lan tỏa nhanh chóng trong hệ thống giáo dục đại học. Có rất nhiều quan điểm về chất lượng (chất lượng là sự xuất sắc, vượt trội của cơ sở giáo dục; chất lượng giáo dục là đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan; chất lượng giáo dục là sự phù hợp với mục tiêu hay chất lượng giáo dục là khả năng tạo ra các giá trị gia tăng v.v.).

Tại Việt Nam, chất lượng giáo dục đại học là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước (Thông tư 12/2017 ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục, bao gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

> Lịch sử hình thành

Tại BVU, phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị BVU – là đơn vị chức năng phụ trách nhiệm vụ đảm bảo chất lượng của trường.

Năm 2016, sau khi trở thành thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, BVU tiến hành tái cấu trúc. Trong quá trình này, phòng Thanh tra - khảo thí và đảm bảo chất lượng được chuyển đổi thành phòng Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 971/QĐ-BVU ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng BVU.

> Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đảm bảo chất lượng được quy định tại Quyết định số 1382/QĐ-BVU ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng BVU.

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo nhà trường về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng tại Trường; Tuyên truyền việc xây dựng văn hóa chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường.

Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng

a. Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức thực hiện chiến lược về đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

b. Tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và các hoạt động khác nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo.

c. Chủ trì tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đến chất lượng đào tạo.

d. Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra định kỳ và đột xuất phục vụ công việc đảm bảo chất lượng của Trường.

e. Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường.

f. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy trình làm việc, thủ tục thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng.

g. Chủ trì việc thực hiện ba công khai hàng năm theo quy định.

h. Dự thảo, tổ chức lưu giữ và bảo mật dữ liệu liên quan đến đảm bảo chất lượng.

i. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá Trường và chương trình đào tạo, đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

j. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trực thuộc Trường.

Nhiệm vụ Thanh tra học đường

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra thường xuyên: Việc thực hiện quy chế, quy định lên lớp, giảng dạy, tổ chức thi – kiểm tra của các đơn vị, giảng viên và các quy chế, quy định có tính chất thường xuyên khác trong toàn trường.

b. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra không thường xuyên: Tiếp nhận, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu giải pháp giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về giáo dục đào tạo trong nhà trường; kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định có tính chất không thường xuyên khác trong toàn trường.

c. Dự thảo, tổ chức lưu giữ và bảo mật dữ liệu liên quan đến thanh tra học đường của Trường.

d. Đề xuất các giải pháp phát triển các điểm mạnh và khắc phục các tồn tại sau khi có các kết luận kiểm tra, thanh tra.

 

Phòng ĐBCL - Tháng 5.2018