Kiểm định

BVU tập huấn kỹ năng tự đánh giá lần 2
28/01/2019
Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tự đánh giá, hướng đến đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018-2019
03/12/2018
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 738/KH-BVU ngày 03/12/2018 về việc tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 9/2018)
21/05/2018
Ngày 14/9/2018, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 335/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2013-2018 gồm 29 thành viên; Ban thư ký gồm 3 thành viên và 5 nhóm công tác chuyên trách gồm 24 thành viên.

Đảm bảo chất lượng

Thông báo lấy ý kiến SV học kỳ 1 năm học 2018-2019
23/10/2018
Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Hiệu trưởng BVU thông báo tổ chức lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 gồm hai hình thức lấy ý kiến chính là trực tuyến và phỏng vấn.
Phong cách học tập và quy trình học tập qua trải nghiệm
11/10/2018
Mỗi cá nhân đều có một kiểu hình thần kinh khác nhau, tạo ra đặc điểm tính con người và ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập. Do đó, giảng viên bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, hiểu rõ đặc điểm tâm lý của người học thì cần phải hiểu được những cách thức người học lựa chọn để tiếp thu kiến thức cho bản thân. Bài viết này giới thiệu về phong cách học tập (Learning style) và một mô hình về tâm lý học được ứng dụng khá phổ biến trong giáo dục học là quy trình học tập qua trải nghiệm (The experimential learning cycle).
Giới thiệu Quy trình PDCA (Plan - Do - Check - Act)
04/10/2018
Trong sự vận động và phát triển không ngừng dưới sự chi phối và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học được đặt dưới áp lực thay đổi phương thức quản trị, ứng dụng các công cụ quản trị để nâng cao hiệu quả trước áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước. Quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) được W. Edwards Deming giới thiệu năm 1950 là một trong những công cụ quản trị quan trọng, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng – gọi tắt là Thông tư 12).

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Sứ mạng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Mục tiêu

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.