Hoạt động đảm bảo chất lượng

Thông báo lấy ý kiến SV học kỳ 1 năm học 2018-2019
23/11/2018
Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Hiệu trưởng BVU thông báo tổ chức lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 gồm hai hình thức lấy ý kiến chính là trực tuyến và phỏng vấn.
Phong cách học tập và quy trình học tập qua trải nghiệm
11/10/2018
Mỗi cá nhân đều có một kiểu hình thần kinh khác nhau, tạo ra đặc điểm tính con người và ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập. Do đó, giảng viên bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, hiểu rõ đặc điểm tâm lý của người học thì cần phải hiểu được những cách thức người học lựa chọn để tiếp thu kiến thức cho bản thân. Bài viết này giới thiệu về phong cách học tập (Learning style) và một mô hình về tâm lý học được ứng dụng khá phổ biến trong giáo dục học là quy trình học tập qua trải nghiệm (The experimential learning cycle).
Giới thiệu Quy trình PDCA (Plan - Do - Check - Act)
05/10/2018
Trong sự vận động và phát triển không ngừng dưới sự chi phối và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học được đặt dưới áp lực thay đổi phương thức quản trị, ứng dụng các công cụ quản trị để nâng cao hiệu quả trước áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước. Quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) được W. Edwards Deming giới thiệu năm 1950 là một trong những công cụ quản trị quan trọng, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng – gọi tắt là Thông tư 12).
Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Quy định kiểm tra giờ giảng
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về kiểm tra giờ giảng của trường.
Thông báo lấy ý kiến về nội dung tập huấn giảng dạy năm 2018
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường đối với các phương pháp và kỹ năng cần thiết đối với giảng dạy đại học
Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Quy định hoạt động dự giờ BVU
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về hoạt động dự giờ của trường do Phòng ĐBCL xây dựng.