Danh sách câu danh ngôn

Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình.
TS. Lê Thẩm Dương - Giảng viên đại học