Danh sách câu danh ngôn

Thất bại là nền tảng của thành công, và thành công là nơi che giấu thất bại.
Lão Tử - Nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc.