Danh sách câu danh ngôn

Chúng ta sống trong một thế giới mà kỹ năng giá trị nhất mà bạn có thể bán được là kiến thức.
Barack Obama -Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ