Danh sách câu danh ngôn

Biết lỗi mà không sửa. Đó chính là lỗi.
Khổng Tử - Triết gia lỗi lạc người Trung Quốc.