Câu chuyện về Tân khoa BVU hoàn thành cùng lúc 2 chương trình Đại học

Ngày đăng: 18/10/2018
BBT: Tại Lễ tốt nghiệp vừa diễn ra ngày 30-09-2018 vừa qua, sinh viên Đoàn Vũ Hưng lớp DH14M3...