Chiến lược phát triển Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển BVU) trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 21/08/2017
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH) thuộc Viện Kỹ thuật - Kinh tế Biển (KT-KTB) trải qua...