ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
LIÊN THÔNG TỪ TCCN HỆ CHÍNH QUY

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 12/03/2017

Ôn thi từ 13/3/2017. Thi tuyển 8-9/4/2017.

Ngành/chuyên ngành dự tuyển
Thông tin cá nhân
Nam Nữ

Thông tin hồ sơ liên quan


Tập tin phải là hình ảnh, kích thước không quá 5 MB.
(*)Thông tin bắt buộc