Triển khai công tác tốt nghiệp ĐH VB 2 hệ chính quy khóa tuyển 2012 đợt 2


Ngày đăng: 09/19/2014 Lượt xem: 1536

THÔNG BÁO

Về việc triển khai công tác tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy

Khoá tuyển sinh năm 2012 đợt 2

 

Thực hiện Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2014-2015 ban hành kèm theo kế hoạch số 657/KH-ĐHRVT ngày 16/7/2014; Căn cứ đề xuất của các khoa, Hiệu trưởng thông báo về việc triển khai công tác tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy khoá tuyển sinh 2012 đợt 2 như sau:

1. Các lớp dự thi tốt nghiệp: DB12KT, DB12D2, DB12TM

2. Hình thức tốt nghiệp:

Không áp dụng làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 2 phần (phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên ngành được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc chương trình), mỗi phần được tính bằng 4 đơn vị học trình được tính vào trung bình chung toàn khoá học. Đính kèm danh mục môn thi.

3. Công tác liên quan:

 a) Thực tập tốt nghiệp: Đã triển khai từ ngày 08/9/2014, kết thúc ngày 05/10/2014.

b) Học lại, thi lại học phần, xét tốt nghiệp:

Các khoa thông báo cho sinh viên việc đăng ký và tổ chức học lại, thi lại các học phần còn nợ (cả khoá học) kết thúc ngày 13/10/2014. Hoàn thành toàn bộ kết quả học tập, rèn luyện gửi về phòng Đào tạo & QLVS trước ngày 15/10/2014.

Phòng Hành chính tổng hợp (Kế toán) rà soát học phí, lệ phí của sinh viên các lớp nêu trên, cung cấp danh sách cho phòng Đào tạo & QLVS trước ngày 15/10/2014.

Phòng Đào tạo & QLSV rà soát, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách dự thi tốt nghiệp trước ngày 20/10/2014.

4. Điều kiện dự thi, thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp:

a) Điều kiện dự thi:

- Đủ điều kiện dự thi, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Tất cả SVHS các lớp nêu trên không tổ chức làm đồ án, khoá luận mà phải thi tốt nghiệp 2 học phần theo đề xuất của khoa.

- Đại học văn bằng 2: Có điểm trung bình chung học tập toàn khóa >= 5,0; các học phần chưa đạt có tổng số không quá 14 đơn vị học trình.

b) Thời gian ôn và thi tốt nghiệp:

-   Ôn tập tốt nghiệp:

+ Lớp DB12KT, DB12D2 ôn từ ngày 06/10/2014 đến ngày 26/10/2014, thời lượng ôn cho mỗi môn thi là 10 tiết, thông báo lịch ôn trước ngày 29/9/2014.

+ Lớp DB12TM ôn từ ngày 24/11/2014 đến ngày 14/12/2014, thời lượng ôn cho mỗi môn thi là 10 tiết, thông báo lịch ôn trước ngày 17/11/2014.

  • Thời gian thi:

+ Lớp DB12KT, DB12D2  ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2014

+ Lớp DB12TM ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2014

5. Lệ phí tốt nghiệp: Mức thu lệ phí tốt nghiệp (bao gồm tổ chức ôn thi, thi tốt nghiệp) và cấp bằng: 600.000 đồng/sinh viên.

Trân trọng thông báo./.

Nguồn: Tb số 962/TB_ĐHBRVT, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Môn thi

Lịch ôn thi

Monthi-TotnghiepDB12-2.pdf lichonthi-db12-dot2 new.pdf
Triển khai công tác tốt nghiệp ĐH VB 2 hệ chính quy khóa tuyển 2012 đợt 2