Tổ chức học ngoại khóa chuyên đề "Kỹ năng phỏng vấn xin việc và khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của SV vừa TN"

Lượt xem: 229

Ngày đăng: 27/06/2017

Thời gian: ngày 01/07/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Viện NN - VH - QHQT