Tiếp đoàn Công ty Điện tử ASTI (Nhật Bản)

Lượt xem: 182

Ngày đăng: 09/10/2017

Thời gian: 13/10/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT