Tiếp nhận SV trường Polytech Lille - Pháp

Ngày đăng: 25/03/2017

Thời gian: ngày 17 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế