Tiếp nhận SV trường Croix Rouge đến thực tập

Ngày đăng: 31/03/2017

Thời gian: ngày 28/04/2017

Địa điểm: CS1 - BVU Campus

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN -HTQT