Thông báo việc mượn lễ phục tốt nghiệp


Ngày đăng: 10/12/2015 Lượt xem: 833

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Số: 1048/TB-ĐHBRVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc mượn lễ phục tốt nghiệp

 

I. Đại học chính quy:

- Thời gian mượn: từ 14h00 ngày 16/10/2015

- Địa điểm mượn: Phòng Hành chính tổng hợp, 80 Trương Công Định;

- Thời gian trả: trước 9h00 ngày 17/10;

- Địa điểm trả: Hội trường 76 Trương Công Định.

- Thế chân: 300.000đ/bộ.

- Địa điểm nộp tiền thế chân và nhận lại: Phòng Kế toán, 80 Trương Công Định.

II. Đại học liên thông, Văn bằng 2, Cao đẳng, trung cấp:

- Thời gian mượn: Từ 8h30 ngày 17/10/2015;

- Địa điểm mượn: Hội trường số 76 Trương Công Định.

- Thế chân: 300.000đ/bộ. Hoàn trả 100% trước 11h30 ngày 17/10.

- Địa điểm nộp tiền thế chân và nhận lại: Phòng Kế toán, 80 Trương Công Định.

III. Lưu ý:

- Không mang lễ phục ra khỏi cổng Hội trường.

- Nếu làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường: Áo 200.000đ, mũ 100.000đ.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

Đã ký

 

Nhữ Văn Dương

Thông báo việc mượn lễ phục tốt nghiệp