Thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016


Ngày đăng: 11/28/2015 Lượt xem: 4529

Xem văn bản

Thời gian đăng ký học phần trực tuyến:

Năm 2-3-4: từ 21/12/2015 đến 3/1/2016.

Năm nhất: từ 18/1 đến 7/2/1016.

tb1240.pdf
Thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016