Thông báo tổ chức thi giữa học phần, học kỳ 1 năm học 2016-2017


Ngày đăng: 10/19/2016 Lượt xem: 511

Xem văn bản

Thời gian thi:

- Các lớp năm 2, 3, 4: từ 31/10/2016 đến 06/11/2016.

- Các lớp năm thứ nhất: từ 14/11/2016 đến 20/11/2016.

Thông báo tổ chức thi giữa học phần, học kỳ 1 năm học 2016-2017