Thông báo tổ chức học kỳ hè năm học 2015-2016


Ngày đăng: 05/17/2016 Lượt xem: 836

Xem văn bản

Thời gian tổ chức:

Từ ngày 18/7/2016 đến hết 30/8/2016, hồm 5 tuần học và 1 tuần thi.

SVHS đăng ký học phần tại khoa quản lý học phần (phụ lục 1 và 2) từ ngày 20/5 đến ngày 5/6/2016.

Thông báo tổ chức học kỳ hè năm học 2015-2016