Thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2015 - Mượn quân phục


Ngày đăng: 05/20/2015 Lượt xem: 1584

Thời gian học: từ ngày 22/6/2015 đến hết ngày 12/7/2015.

Thời gian đăng ký từ 01/6/2015 đến hết ngày 10/6/2015.

SVHS đăng ký và xem lịch học tại website: sinhvien.bvu.edu.vn

Xem thông báo chi tiết

Mượn quân phục

tb435.pdf
Thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2015 - Mượn quân phục