Thông báo thực hện chuẩn đầu ra trình độ đại học, cao đẳng khoá tuyển sinh 2013, 2014, 2015


Ngày đăng: 04/06/2016 Lượt xem: 709

Xem văn bản

Đối tượng áp dụng:

- Đại học chính quy khoá tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015;

- Cao đẳng chính quy khoá tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015.

Thông báo thực hện chuẩn đầu ra trình độ đại học, cao đẳng khoá tuyển sinh 2013, 2014, 2015