Thông báo thu Bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 của HSSV


Ngày đăng: 08/12/2016 Lượt xem: 1227

Xem văn bản

Thời hạn thu: từ ngày 18/8 đến 25/9/2016.

Thông báo thu Bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 của HSSV