Thông báo mở lớp học phần học kỳ hè năm học 2015-2016


Ngày đăng: 06/16/2016 Lượt xem: 961

Xem văn bản

Áp dụng đối với các lớp học phần có số lượng đăng ký từ 20sv trở tên. SVHS tiếp tục đăng ký tại khoa quản lý học phần vào các lớp chưa đủ số lượng. Thời hạn trước ngày 30/6/2016. nếu đủ số lượng mở lớp, khoa thực hiện thủ tục bổ sung.

Thông báo mở lớp học phần học kỳ hè năm học 2015-2016