Thông báo gia hạn đóng học phí kỳ 2 năm học 2015 - 2016


Ngày đăng: 03/11/2016 Lượt xem: 1626

Xem văn bản

Gia hạn nộp học phí đối với tất cả sinh viên đến hết ngày 20/3/2016.

Sau thời hạn trên, SV chưa nộp đầy đủ học phí (trừ các sinh viên có đơn xin gia hạn nộp học phí đã được Ban Giám hiệu phê duyệt từ ngày 7/3/2016 trở về trước) sẽ nộp thêm 25% học phí các học phần đã đăng ký.

tb170.pdf
Thông báo gia hạn đóng học phí kỳ 2 năm học 2015 - 2016