Tham quan thực tế Công ty Tháp Gió

Lượt xem: 92

Ngày đăng: 04/07/2018

Tham quan thực tế Công ty Tháp Gió 

Thời gian: 7h, ngày 05-07-2018

Địa điểm: Công ty Tháp Gió, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Thành phần: Lớp DH17DL1

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo Đại cương và Phát triển kỹ năng mềm