Sinh hoạt công dân - Viện NN-VH-QHQT

Lượt xem: 161

Ngày đăng: 28/08/2017

Thời gian: Ngày 30/08/2017.

Địa điểm: Hội trường CS 1, BVU.

Đơn vị tổ chức: Viện NN-VH-HTQT.