Sinh hoạt công dân - Viện KT-KTB

Lượt xem: 263

Ngày đăng: 28/08/2017

Thời gian:  Ngày 31/08/2017.

Địa điểm: Hội trường CS 1, BVU.

Đơn vị tổ chức: Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển.