Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2017

Ngày đăng: 31/03/2017

Thời gian: 26/04/2017

Địa điểm: CS1 - BVU Campus

Đơn vị tổ chức: Đoàn - Hội