Khóa kỹ năng sống: Chơi mà học

Lượt xem: 202

Ngày đăng: 21/09/2017

Thời gian: Ngày 01/10/2017.

Địa điểm: Khu du lịch Bưng Bạc.

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo đại cương và Phát triển kỹ năng mềm.