Kết quả tuyển sinh đại học văn bằng 2, kỳ thi ngày 7/9/2014 - Danh sách trúng tuyển


Ngày đăng: 09/19/2014 Lượt xem: 9155

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2

hệ chính quy, kỳ thi ngày 7 tháng 9 năm 2014

 

HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-ĐHBRVT ngày 19/5/2012 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 ban hành kèm thoe Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư 06/2014/TTBGGĐT ngày 11/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ văn bản số 954/PC-ĐHBRVT ngày 17/9/2014 của Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2;

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 116 thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ chính quy gồm các ngành: Kế toán: 34; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 25; Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: 57, kỳ thi ngày 7/9/2014 (đính kèm danh sách). Điểm chuẩn trúng tuyển là 9 điểm gồm 2 môn thi.

Điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không ưu tiên, chênh lệch điểm chuẩn giữa các khu vực liền kề là 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm. Thí sinh trúng tuyển không có môn thi nào bị điểm liệt (0 điểm). Khu vực được căn cứ vào hộ khẩu thường trú của thí sinh và quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Điều 2. Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện các thủ tục liên quan để gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2, Trưởng các phòng, khoa liên quan và thí sinh có tên tại danh sách đính kèm Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Tb số 955/QĐ-ĐHBRVT, ngày 17 tháng 9 năm 2014.

Danh sách trúng tuyển

ds-trungtuyen-dhvb2-thi-7-9-2014.pdf
Kết quả tuyển sinh đại học văn bằng 2, kỳ thi ngày 7/9/2014 - Danh sách trúng tuyển