Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Dongshin Hàn Quốc

Lượt xem: 257

Ngày đăng: 28/12/2017

Thời gian: 15-23/01/2018

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT