Chương trình tình nguyện và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc

Lượt xem: 219

Ngày đăng: 28/12/2017

Thời gian: 09-13/01/2018

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: P. KHCN - HTQT