Chương trình giao lưu với SV trường Croix Rouge - Pháp

Lượt xem: 141

Ngày đăng: 03/02/2017

Thời gian: 15/02/2017

Địa điểm: BVU campus - Khách sạn Bảo đảm hàng hải