Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn tìm việc phi truyền thống

Lượt xem: 187

Ngày đăng: 02/10/2017

Thời gian: 07/10/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT ĐTĐC - PTKNM