BVU làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật - JICA - về kết quả hoạt động của chuyên gia tại BVU và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới

Lượt xem: 108

Ngày đăng: 09/10/2017

Thời gian: 12/10/2017

Địa điểm: CS1 - BVU