Đón tiếp và làm việc với đại diện trường ĐH Myongji - Hàn Quốc

Lượt xem: 232

Ngày đăng: 27/06/2017

Thời gian: ngày 11/07/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Phòng KHCN - HTQT